• 10858 бр.
  Присъединени обекти
 • 439 бр.
  Трафопостове
 • 450 км
  ВЕЛ НН и СрН
 • 1500 км
  Положени кабели НН и СрН

2018

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 18-028 25.01.2018 г.   24 месеца
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 18-029 25.01.2018 г.   24 месеца

 

2017

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи Срн и НН и ел.оборудване на ТП на територията на гр.София - ОЦ  „Изток” (оп1) ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 17-025           27.01.2017 г.  24 месеца
Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СРН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София – ОЦ Изток, ОЦ Запад, ОЦ Север и ОЦ Юг и София Област – ОЦ Самоков и Костенец, ОЦ Пирдоп и Ботевград, ОЦ Драгоман и Своге – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № ррс 15-093 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 17-026              28.01.2017 г.   24 месеца
Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СРН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на гр.София - ОЦ  „Север”  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 17-027 29.01.2017 г. 24 месеца
Подмяна на силови кабели и кабели за оперативни вериги за възстановяване на нормалното захранване и телемеханика след авария в подстанция „Гео Милев”, вследствие на възникнал пожар - ОЦ „Север” ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 17-079 09.03.2017 г. 24 месеца
Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 17-243           21.06.2017 г.   21.06.2019 г.  
Извършване на СМР за монтаж на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи - секционен тип за монтиране на открито на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 17-323                   28.07.2017 г.      28.07.2020 г.     
СМР за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на регион Перник-Кюстендил в ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 17-536 28.11.2017 г. 28.05.2020 г.
БКТП800/20/0.4 С ТРАНСФОРАТОР 630 кVA в имот с иднтификатор 05815.303.85 по КККР, УПИ VIII, кв. 207 по регулационния план на гр. Ботевград, Кабелна линия СрН 20 КВ от ТП "Проходен сердика" SO1145 до БКТП 800/20/0.4 с трасформатор 630 КВА в имот с идентификатор 05815.303.85.5 разположен в имот с идентификатор 05815.303.85 по КККР, УПИ VIII, кв. 207 по регулационния план на гр. Ботевград ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ            ЕАД ЕН-2871 01.06.2017 г. 24 месеца
Енергиен проект за обект: "Печатница Ропринт" ЕАД (сграда с идентификатро 07106.1402.1140.1) в УПИ XIV-855, кв.5, поземлен имот с идентификатро 07106.1402.1140, местност НПЗ "Искър-север" СО Район Искър, гр. София ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ            ЕАД ЕП-3669 28.11.2017 г. 24 месеца
СМР по изграждането на СКЛАД със ЗП=РЗП=423,62 м2 в гр. София, ул. Околовръстен път” 373, находящ се в УПИ 14831.6523.144  КОНЯРСКИ ЕООД   01.11.2016 г.  

 

2016

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-045      13.01.2016 г.  13.01.2020 г.  
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-041            13.01.2016 г.  13.01.2020 г. 
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-021             08.01.2016 г.  08.01.2020 г. 
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-037              13.01.2016 г.   13.01.2020 г.  
СМР по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на ЧЕЗ Разпределение България АД - ОЦ „Север”  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-395 21.06.2016 г.  21.12.2018 г. 
СМР по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на ЧЕЗ Разпределение България АД - ОЦ „Юг”  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-396 21.06.2016 г. 21.12.2018 г. 
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилишни сгради на територията на гр. София - ОЦ „Север”  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-522             10.08.2016 г.  10.02.2019 г.         
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилишни сгради на територията на гр. София - ОЦ „Юг”  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 16-523 10.08.2016 г. 10.02.2019 г.         
Външно електрозахранване с мачтов трафопост, МТП 20/0,4/0,230-160кVa за захранване на едноетажна стопанска сграда" в ПИ 23039.7.369.1.м "Рудежо",землище на с.Доспей, общ Самоков ЗП Радостин Стойчев   01.07.2016 г.  20 календарни дни от даване фрон на работа.
Проектиране и изграждане на Закабеляване на ел.провод 10kV, кв.34, м. "Манастирски ливади-изток", Ел.провод "Хладилника", Ел.провод "Винпром" съгласно Приложение №2 С.Д. ТОРИН -                        ТОНЧЕВ ЕООД   01.12.2016 г. 30 дни 
Подмяна на кабелно трасе на съществуващ кабел 20kv вихрен  захранващ пречиствателна станция Бистрица от РОМ 595 до проходим кабелен колектор кв. Младост 4 СОФИЙСКА ВОДА АД    28.12.2016 г. 12 месеца
Изменение схемата на външно електрозахранване на обект ,,Елешница” землището на с.Елешница, Община Разлог, община Благоевград за подобекти: Бетонов Комплектен Трансформаторен пост /БКТП/ тип ВМ01,630кVA, 20/0,4kV. Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23кV за ел.захранване на производствена сграда „ЛРОЙС” от проектен БКТП 630 кVA. Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 за ел.захранване на РМЦ от проектен БКТП 630 и подобект кабелна линия 20 кV от стълб №5 на ВЕЛ 20 kV „Баня” до проектен БКТП в ПИ021036 в землището на с.Елешница, Община Разлог, община Благоевград ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ  ЕООД 54 10.11.2015 г.  

 

2015

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
СМР за реконструкция и ново изграждане на въздушни и електропроводни линии СрН 20 kV, MTП (мачтови трафопостове) и други съоръжения 20 и 0,4 kV на територията обслужвана от ЧЕЗ Разпределение България АД - Оперативен център Монтана-Видин - области Монтана и Видин  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 15-084 20.05.2015 г. 36 месеца
СМР за присъединяване на нови абонати с реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на ОЦ Север, гр. София  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 15-091           27.05.2015 г.   24 месеца
Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ “Север” в гр. София  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 15-241 03.11.2015 г.   24 месеца
Инженеринг на площадкова тръбна електроразпределителна мрежа, кабелни пръстени и нов БКТП в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ. Божурище НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ АД № Д-97 14.08.2015 г. има сила до последното плащане от страна на Възложителя
Проектиране и изграждане на ел. захранване с кабели СрН. 10кV Ремикс Инвест ЕООД   11.02.2015 г. 110 календарни дни
Външно ел. захранване - нов ТП 800 kVA, 20/0,4kV, кабели СрН 20kV и кабели НН 1kV за Жилищна сграда с гаражи и трафопост Блок 1,2,3 и 4-гаражи допълващо застрояване изграждаща се в УПИ ѝ-421,658,656, кв. 61, м. Кръстова вада, СО район Триадица, гр. София и изграждане на кабелни линии НН 1kV до ГЕТ в УПИ XI-1705, кв. 61, м. Кръстова вада, СО район Триадица, гр. София T-СТРОЙ ЕООД   19.05.2015 г.  
Инженеринг на площадкова тръбна електро-разпределителна мрежа, кабелни пръстени и нов БКТП, с възложител „НКИЗ” ЕАД НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ АД   14.08.2015 г.  

 

2014

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
СМР при изпълнение на договори за присъединяване на нови потребители, жалби и становища, от въздушна мрежа НН на територията обслужвана от ЧЕЗ Разпределение България АД в област Видин  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 14-006 16.01.2014 г. 24 месеца
Изграждане на кабелна мрежа средно и ниско напрежение в СПОСВ Кубратово. Изграждане на пожароизвестителна система за обект Подстанция 110/6 kV и проходим кабелен колектор СОФИЙСКА ВОДА АД 6443 15.12.2014 г. 70 дни 
СМР по изграждане на външно ел.захранване за улично осветление СИЛТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД      
Изместване на съществуващи кабели СрН 20 kV и НН 1 kV от УПИ VII-2522, кв.За, м. Малинова долина, р-н Студентски, гр. София БАЧИЙСКИ ЕООД   28.08.2014 г. 60 дни 
Външно ел. захранване - нова електропроводна линия 20 kV, отклонение от съществуващ стоманорешетъчен стълб на ВЕП 20 kV Димитър Милчев и нов МТП 250 kVA 20/0.4 kV, линеен обект по път от СРС от ВЕП 20 kV Димитър Милчев до ПИ 091005, ЕКАТТЕ 10690, м. Саралица, земл. на с.Веринско, общ. Инхтиман ДИМИТРОВИ 2002 ООД   03.06.2014 г. 30 дни 
Изместване на три броя разпределителни касети и касета УО в МБАЛНП Свети Наум ЕАД до сграда - спомагателни помещения, включващи демонтажни работи, доставни и монтажни работи МБАЛНП СВЕТИ НАУМ   24.03.2014 г. 15 дни 

 

2013

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
СМР свързани с реконструкция на ТП, изкопно-възстановителни дейности при полагане на кабели СрН и НН, реконструкция на въздушни мрежи СрН и НН при изпълнение на обекти от ремонтната и инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение България АД, на територията на област Монтана  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 13-108              06.08.2013 г.  24 месеца
СМР за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла на територията на Столична община, район - Средец, Сердика, Оборище, Кремиковци и Подуяне ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 13-088           05.11.2013 г.  24 месеца
СМР при изнасяне на електромерни табла с реконструкция на въздушна мрежа НН на територията на гр. София -  Район Север  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 13-187 05.11.2013 г.  24 месеца
Извършване на СМД по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията обслужвана от Направление Столично на ЧЕЗ Разпределение България АД, район Юг  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 13-144            24.09.2013 г.  24 месеца
Изграждане на трафопост и захранващ кабел за Късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк на хълма Св. Спас, с.Белчин ОБЩИНА САМОКОВ   20.03.2013 г. 40 дни 

 

2012

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи НН и ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявления и други на територията на РЗ Самоков и Костенец - община Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-090 07.08.2012 г.  24 месеца
СМР свързани с реконструкция на въздушни мрежи СрН и ТП при изпълнение на обекти от ремонтната и инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение България АД  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-139             12.09.2012 г.   24 месеца
Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-199           08.11.2012 г. 24 месеца
Полагане на кабели в колектор на територията на гр. София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-220 04.12.2012 г. 24 месеца
Избор на изпълнител за извършване на прекъсване и възстановяване на електрическото захранване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа наЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-159             23.08.2012 г.  24 месеца
Избор на изпълнител за извършване на прекъсване и възстановяване на електрическото захранване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-160               23.08.2012 г. 24 месеца
Избор на изпълнител за извършване на прекъсване и възстановяване на електрическото захранване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-161                  23.08.2012 г. 24 месеца
Избор на изпълнител за извършване на прекъсване и възстановяване на електрическото захранване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-162             23.08.2012 г. 24 месеца
Избор на изпълнител за извършване на прекъсване и възстановяване на електрическото захранване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-163                 23.08.2012 г. 24 месеца
Избор на изпълнител за извършване на прекъсване и възстановяване на електрическото захранване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа наЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-164            23.08.2012 г. 24 месеца
Избор на изпълнител за извършване на прекъсване и възстановяване на електрическото захранване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 12-165 23.08.2012 г. 24 месеца

 

2011

Проект Възложител Договор Дата договора Срок на договора 
СМР за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителна мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление Столично - Район Изток ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 11-106 14.07.2011 г. 24 месеца
СМР при присъединяване на нови потребители от въздушна мрежа ниско напрежение на територията на гр. София - ОРЗ Средец 1 (оп1) ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 11-099 30.06.2011 г. 24 месеца

 

2010

Проект Възложител Договор Дата договора Срок за изпълнение на договора 
Изграждане на външни електрозахранвания за присъединяване на нови потребители на територията на гр.София ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 10-060                      23.02.2010 г.   24 месеца
Отстраняване на аварии и извършване на планови ремонти на електроразпределителната мрежа в гр. София - (район Витоша 1; район Витоша 2; район Средец 1 и район Средец 2) ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД № 10-055           23.02.2010 г.  24 месеца